Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Διαγωνισμός Pharmacyallday.com - Όροι συμμετοχής

Για τους φίλους της σελίδας μας στο Facebook πραγματοποιούμε μεγάλο διαγωνισμό!! Παραθέτουμε τους όρους συμμετοχής & σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε!


Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η εταιρεία www.pharmacyallday.com Φαρμακείο Παναγιώτης Γεωργάλας, διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση καταγραφής συμμετοχής ανηλίκου, η συμμετοχή θεωρείται ότι έγινε με τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Εάν κάποιος από τους νικητές διαπιστωθεί ότι συμμετείχε χωρίς να έχει λάβει τη συγκατάθεση αυτή, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται να παραλάβει το δώρο. Απαγορεύεται η συμμετοχή εργαζομένων στο Φαρμακείο Παναγιώτης Γεωργάλας καθώς και λοιπών συγγενών τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αγορά οποιουδήποτε ποσού στο ηλεκτρονικό φαρμακείο PharmacyAllDay.com και κατόπιν να εγγραφούν συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στην ειδική φόρμα εγγραφής, αφού πρώτα είναι εγγεγραμμένοι στο Facebook και επιλέξουν την επιλογή «Μου αρέσει» ή «Like» στην σελίδα μας στο facebook. Οι νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν. Mε τη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια για την ανακοίνωση των ονομάτων τους στη σελίδα μας στο facebook. Κάθε άτομο συμμετέχει (1) μία φορά για κάθε αγορά που πραγματοποιεί στο PharmacyAllDay.com έως τις 30/4/14, δηλαδή αν κάποιος έχει πραγματοποιήσει 2 αγορές στο ηλεκτρονικό φαρμακείο έως τις 30/4/14, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει 2 φορές στο διαγωνισμό. Απαγορεύεται η συμμετοχή με ψεύτικα, ελλειπή ή ανακριβή στοιχεία. Η κλήρωση γίνετε με τη χρήση ενός αυτοματοποιημένου αλγόριθμου που επιλέγει τυχαία ανάμεσα στη λίστα συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά, ενθαρρύνεται η προώθηση του διαγωνισμού σε «φίλους» σας στο facebook, αυξάνοντας με τον τρόπο, την πιθανότητα να κερδίσετε.

Κληρώσεις
H κλήρωση θα γίνει στο τέλος του διαγωνισμού και οι νικητές θα ανακοινώνονται στη σελίδα μας καθώς και θα ειδοποιούνται με e-mail ή τηλεφωνικώς.

Δώρα
Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου ή e-mail, όπου θα ζητείται η ταχυδρομική διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπου μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πρέπει να απαντήσουν για να μας δώσουν τα στοιχεία αποστολής, ειδάλλως το δώρο θα αποστέλλεται στους αντίστοιχους επιλαχόντες. Τα Δώρα θα αποσταλούν στην διεύθυνση που δήλωνουν οι συμμετέχοντες κατά την τηλεφωνική επικοινωνία. Προϋπόθεση παράδοσης του Δώρου είναι η επίδειξη από τον δικαιούχο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητός του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να παραδοθεί κάποιο από τα Δώρα εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο νικητής χάνει το δικαίωμα να ζητήσει το δώρο του. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο και ο δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επίσης έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσει την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξουν ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών.

Ευθύνη
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία σχέση έχει με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο παρών Διαγωνισμός δεν χορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται από αυτό, ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του Facebook που απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές, Δευτέρα - Παρασκευή στο info@pharmacyallday.com

Προσωπικά Δεδομένα
Όλα τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το pharmacyallday.com και σε καμία περίπτωση δε γίνεται περαιτέρω καταγραφή, ανάλυση ή πώληση τους προς τρίτους.

Δημοσιότητα
Αποδεχόμενοι τους παραπάνω όρους δέχεστε πως μπορούμε να δημοσιεύσουμε στη σελίδα μας στο facebook το ονοματεπώνυμό σας σε περίπτωση που είστε ένας από τους 2 νικητές.
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Αντιγηραντική περιποίηση προσώπου

Το πρόσωπο είναι εκτεθειμένο στις περιβαλλοντικές συνθήκες, στον ήλιο, τον αέρα και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος. Εκτός, λοιπόν, από την ενδογενή γήρανση, στην οποία φυσιολογικά υπόκειται, υφίσταται και μεγάλη επίδραση από τις ηλιακές ακτίνες (φωτογήρανση) και από τις τοξικές ουσίες που συσσωρεύονται (χημειογήρανση).

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Τόνωση του οργανισμού με συμπληρώματα διατροφής

Μια από τις συνηθισμένες ερωτήσεις στο χώρο του Φαρμακείου, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους η άμυνα του οργανισμού «πέφτει», αφορά σε σκευάσματα για ενέργεια-τόνωση. Αναφορά σε καθημερινή κούραση, απώλεια μνήμης, υπνηλία, αίσθημα εξάντλησης, πόνο σε όλο το σώμα, είναι κάποια μόνο από τα συμπτώματα τα οποία περιγράφουν οι πελάτες του φαρμακείου, αναζητώντας μια λύση.

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ουρολοίμωξη: Συμπτώματα, πρόληψη και αντιμετώπιση

H ουρολοίμωξη oφείλεται σε μικρόβια που προέρχονται κυρίως από το έντερο, αλλά αποκτούν πρόσβαση και προσβάλλουν το ουροποιητικό σύστημα (εισέρχονται από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη). 


Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Βασική αρωματολογία

Τα αρώματα υπήρχαν και έπαιζαν σημαντικό ρόλο εδώ και χιλιάδες χρόνια στη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των λαών της Ανατολής. Θεραπευτικό, λατρευτικό και ατομικής απόλαυσης. 


Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ανδρικό ξύρισμα: μάθετε τα μυστικά του

Αποτελεί τον «μπελά» εκατομμυρίων ανδρών στον κόσμο καθώς σχεδόν καθημερινά δίνουν μάχη με ξυραφάκια, λεπίδες ή ξυριστικές μηχανές. Μάθετε τα μυστικά του ανδρικού ξυρίσματος και αφήστε πίσω σας τις χρονοβόρες –και συχνά ανεπιτυχείς- διαδικασίες. Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Χρήσιμες συμβουλές για την καταπολέμηση της αϋπνίας

Τι είναι η αυπνία; Γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε; Ποια απλά κόλπα μπορούμε να κάνουμε για να "συμφιλιωθούμε με τον ύπνο; Εξάλλου ο καλός ύπνος έιναι ό,τι καλύτερο για τη ψυχική αλλά και σωματική μας ισορροπία...